blackheart

Agza

JogapGozle

JogapGözlede name üçin yazan zatlarymyzy görkezenizok pozyanyz ? özem gaty köp garaşmaly.

2
233
Bu soragyň salgysyny paýlaş

Teswirler


proadam

Agza

Meň goýýan zatlaryma pozulanok gereksiz zat ýazsaň pozmaklary mümkin

1
Bu teswiriň salgysyny paýlaş


Goýlan zatlar adminlar tarapyndan gözden geçirilýär. Gereksiz, şahsy ýada adminlar üçin ýaramsyz zatlar tassyklanylman hem bilýär.

Bu teswiriň salgysyny paýlaş