Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /data/tmtu/sites/jogapgozle.com/post.php:79) in /data/tmtu/sites/jogapgozle.com/includecss.php on line 3

2022-nji ýylda öwrenilmeli iň gowy 10 programmirleme dilleri

Programmirleme dili, kompýuterlere belli bir işleri ýerine ýetirmek üçin adamlar tarapyndan ulanylýan aragatnaşyk serişdelerine degişlidir. Bu diller ýöriteleşdirilen meseleleri ýerine ýetirmek üçin programmalar döretmek üçin aýratyn kodlaşdyrma sintaksisini ulanýarlar. Programma üpjünçiligi programmirlemek girdejili karýeradyr. Gözlegiň netijesine görä, 2028-nji ýyla çenli programmirleme işleriniň 21% ýokarlanmagyna garaşylýar. Wikipediýa 700-e golaý programmirleme diliniň bardygyny öňe sürýär. Şonuň üçin haýsysyny öwrenmelidigini çözmek bulaşyk bolup biler.

Python Python programmirleme dilleriniň geljegi hökmünde kabul edilip bilner. Iň soňky statistika görä, Python döredijileriň 80% töweregi üçin esasy kodlaşdyryş dilidir. Python-da giň kitaphanalaryň bolmagy emeli intellekt, maglumat ylymlary we maşyn öwrenmek proseslerini ýeňilleşdirýär. Häzirki wagtda Python tendensiýa öwrülýär we programmirleme dilleriniň şasy hökmünde kabul edilip bilner. Şonuň üçin 2022-nji ýylda bu programmirleme dilini öwrenmek size üstünlik we ösüş wada berýär. Aşakdaky ýaly ajaýyp aýratynlyklary hödürleýän iň girdejili dilleriň biri:

► Öwrenmek we kodlamak aňsat.

► Köp sanly programmany goldaýan giň kitaphanalar.

► Java we C görnüşlerini CPython, Jython we ş.m. öz içine alýar.

► GUI goldawy.

► Python-da işleýän kompaniýalar: Intel, Facebook, Spotify, Netflix we ş.m.

2. Java Java häzirki wagtda 3 milliarddan gowrak enjamda ulanylýan iň güýçli programma dilleriniň biridir. Java häzirki wagtda iň ýörgünli tehnologiýalaryň biridir. Stol programmalarynda, ykjam programmalarda, web ösüşinde, emeli intellektde, bulut programmalarynda we başgalarda ulanylýar. Şonuň üçin bu tehnologiýany öwrenmek we öwrenmek gaty ýokary aýlyk, ajaýyp ösüş mümkinçilikleri we dünýä derejesinde ykrar edilmegi hödürleýär. Java-yň käbir görnükli aýratynlyklary:

► Platforma garaşsyzlygy we obýekte gönükdirilen programmirlemek

► Önümçiligiň, öndürijiligiň we howpsuzlygyň ýokarlanmagy

► Iň ygtybarly dil

► Java-da işleýän kompaniýalar Amazon, Adobe, Flipkart, Instagram we ş.m. 3. JavaScript JavaScript dünýädäki iň meşhur programmirleme dillerinden biridir. Gözlegiň netijesine görä, web sahypalarynyň 97 göteriminden gowragy web sahypasynyň müşderi tarapynda JavaScript ulanýar.

► Ösen öndürijiligi we okalmagy üpjün edýän oňat tertipli kod bazasy bar.

► Öwrenmek aňsat we isleg gaty ýokary.

► Platforma garaşsyzlygy we brauzere has uly gözegçilik.

► Ulanyjynyň giriş tassyklama aýratynlyklaryny üpjün ediň.

► JavaScript ulanýan iň esasy kompaniýalar Microsoft, Uber, PayPal, Google, Walmart we ş.m. 4. Kotlin Kotlin, programmalary ösdürmek üçin döredilen platforma programma dili. “Android” döredijileriň 60% -den gowragy tarapyndan ulanylýar. Kotlin, belli görkezijilerde iň çalt ösýän programmirleme diliniň arasynda dördünji orny eýeleýär. Kotliniň käbir görnükli aýratynlyklary:

► Gysga kod we gurluşly ylalaşyk.

► Giňeldilen howpsuzlyk aýratynlyklary.

► Kodlaşdyrma, Java bilen deňeşdirilende takmynan 20% az.

► 100% sazlaşykly.

► Kotlinde işleýän kompaniýalar Pinterest, Uber, Trello, Amazon we ş.m. 5. R. R statistiki we grafiki programmirlemek üçin programmirleme dilidir. Maglumat derňewi üçin statistikaçylaryň we magdançylaryň arasynda giňden ulanylýar. Maglumatlaryň derňewinde, maliýe ugurlarynda we telekom pudaklarynda uly ähmiýete eýe.

► Interaktiw grafika üçin kitaphanalary giňeltdi.

► Garşy gönükdirilen programmirleme dili.

► Platforma işini goldaýar.

► Gaty giňelýär.

► R ulanýan iň esasy kompaniýalar Flipkart, Amazon, Google, LinkedIn.

6. PHP PHP, ýakyn ýyllarda ähmiýetini dowam etdirjek umumy maksatly skript dillerinden biridir. Web sahypalaryna işlemegi goşmak üçin HTML bilen ornaşdyrylan ilkinji serwer diliniň arasynda. Onlaýn tendensiýanyň köpelmegi sebäpli PHP döredijilerine uly isleg bildirilýär. Geň galdyryjy aýratynlyklaryň käbiri:

► Ýönekeý we öwrenmek aňsat.

► Beýleki skript dillerinden has çalt.

► Howplaryň we hüjümleriň öňüni almak üçin ýokary derejede howpsuz.

► “Facebook”, “Yahoo” we “Wikipedia” ýaly ajaýyp web sahypalary PHP-de işleýär. 7. Go Go, beýlekilerden tapawutlanýan iň ygtybarly we täsirli programmirleme dillerinden biridir. Ilkibaşda çalt ösýän infrastrukturasyny dolandyrmak üçin 2007-nji ýylda Google-da işlenip düzüldi. Çaltlyk bilen meşhurlyk gazandy we iň gowy programmirleme dilleriniň birine öwrüldi. Go-nyň haýran galdyryjy aýratynlyklary:

► Öwrenmek we düşünmek üçin ýönekeý.

► Awtomatlaşdyryş amallaryny goldaýar.

► AI we maglumat ylym amallaryny ýeňilleşdirýär.

► Go-da işleýän kompaniýalar Google, BBC, Orta, Uber. 8. C. C, oýunlarda, grafikalarda we kärhana programmalarynda netijeli işlemek üçin döredilen umumy maksatly programmirleme dilidir. Şular ýaly ajaýyp aýratynlyklary hödürleýär:

► Gurlan funksiýalaryň we operatorlaryň bolmagy.

► Ol uzaldylyp bilner.

► Giňeldilen tizlik we netijelilik.

► C ulanýan iň esasy kompaniýalar GitHub, Telegram messenger, MasterCard we ş.m. 9. Swift “Apple Inc.” tarapyndan işlenip düzülen ygtybarly programma dili, iOS, watchOS, macOS we başgalar üçin programmalar döretmek üçin ulanylýar. Ýokary öndürijilikli we ygtybarly programmalaryň geljegi hökmünde görmek mümkin. Şeýlelik bilen programmirleme dilleriniň iň ýokary derejesine ýeter.

► Düşünmek we goldamak aňsat.

► Ösüş prosesini çaltlaşdyrýar.

► Giňeldilen öndürijilik.

► Dinamiki kitaphanalary goldaýar.

► Swift-de işleýän kompaniýalar Apple, Instagram, Uber, Slack. 10. C # C # .NET framework'ynda işleýän we Microsoft tarapyndan 2000-nji ýylda işlenip düzülen programmirleme dilidir. Iş stoly programmalaryny we oýunlaryny ýasamakda täsirli. Gözlegiň netijesine görä, iň ýokary ykjam oýunlaryň 34% -i C # ulanylýar. Gowy dizaýn edilen dil we dünýäde uly isleg.

► Öwrenmek we düşünmek üçin ýönekeý.

► .NET kitaphanalary bilen doly birleşdirildi.

► C # üstünde işleýän esasy kompaniýalar Microsoft, Stack Overflow, Accenture, Alibaba Travels.

2
1
870
Bu makalanyň salgysyny paýlaş

Teswirler


?Suratyň doly görnüşini görmek üçin üstüne basyň.
2
Bu teswiriň salgysyny paýlaş