Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /data/tmtu/sites/jogapgozle.com/post.php:79) in /data/tmtu/sites/jogapgozle.com/includecss.php on line 3

Internet dünýäsiniň geljegi METAVERSE näme? Haçan ýüze çykdy?

Metaverse ýa-da wirtual äleme, giňeldilen wirtual hakykat enjamlary arkaly adamlar hiç hili fiziki güýç sarp etmezden özlerini akyl taýdan doly duýýan duýgur älem diýilýär. Bu älem, kompýuterleriň, android enjamlarynyň we 3D enjamlarynyň kömegi bilen adam aňyny emeli fiziki gurşawa girizmäge mümkinçilik berýär.

Häzirki wagtda dünýädäki iň möhüm maýa goýumçylaryndan biri, wirtual hakykat enjamlarynda işleýän “Oculus” kompaniýasyny 2 milliard dollara satyn alan “Facebook”. Aslynda, Facebook bu ugurda Microsoft ýaly möhüm programma üpjünçiligi kompaniýalary bilen hyzmatdaşlyk şertnamalaryna gol çekdi. Mundan başga-da, “Roblox” ýaly oýun platformalary bu ugurda uly gözleg we maýa goýumlaryny goýýarlar.

GELIP ÇYKYŞY

Metavers düşünjesi 1990-njy ýyllaryň başynda ýüze çykypdyr. Metaverse düşünjesi, Neal Stiwensonyň 1992-nji ýylda ilkinji gezek neşir edilen “Gar heläkçiligi” atly fantastiki romanynda çeper dünýäni häsiýetlendirdi. Aslynda, metaverse düşünjesi ilkinji döwürde aşa çişirilen we spekulýatiw geljek perspektiwasy hökmünde tankyt edildi. girizildi. Bu düşünje, esasanam “Facebook” bu meselä gyzyklanyp başlanda, düşünje has öňe çykdy. Aslynda, uly maglumat ammaryna eýe bolan “Facebook” -da millionlarça adamyň meta-maglumaty bar. Bu, emeli intellekt esasly emeli dünýäniň adamlaryň aýry-aýry serhetlerine howp saljakdygy baradaky aladany döretdi.

Metaverse wirtual köpçülik ýerini döretmegi wada berýär. Bu jemgyýetçilik sferasynyň wirtual walýutalary häzirki wagtda cryptocurrency bazarynda satylýar. Bu nukdaýnazardan, düşünje internetiň geljegi hökmünde görülýär. Metaverse diýilýän bu emeli äleme giren ilkinji şäher Seul şäheridir. Bu tehnologiýa ýeterlik derejede ösen bolsa, adamlar satyn alan wirtual hakykat enjamlary sebäpli söwda etmek, filmlere gitmek, kafede wagt geçirmek, fiziki güýjüňiz bolmazdan köp iş etmäge mümkinçilik alarlar. Hatda, 2020-nji ýylda meşhur rep aýdymçysy Trawis Skott metaverse gurşawynda wirtual konsert gurady.

2
2
836
Bu makalanyň salgysyny paýlaş

Teswirler


Adamlar hakyky dünýäden uzaklaşyp wirtual dünýäde has köp wagt geçirerler we bu adamzat üçin gorkunç bir zat bolup biler.

3
1
Bu teswiriň salgysyny paýlaş


blast

Agza

Travisinki yaly konsertler +ustunede metaversde bolsa realdan kop metada bolyan

Bu teswiriň salgysyny paýlaş