Sosial mediany ulanmagyň saglyksyz aýlawy.

Sosial mediany aşa köp ulanmak negatiw, özüni dowam etdirýän aýlaw döredip biler: Ýalňyzlyk, depressiýa, alada ýa-da stres duýsaňyz, sosial mediany içgysgynçlygy ýeňletmek ýa-da başgalar bilen baglanyşyk duýmak üçin ulanýarsyňyz. Sosial mediany ýygy-ýygydan ulanmak FOMO-ny we ýeterliksizlik, nägilelik we izolýasiýa duýgularyny artdyrýar. Bu duýgular öz gezeginde keýpiňize ýaramaz täsir edýär we depressiýa, alada we stres alamatlaryny hasam erbetleşdirýär. Bu ýaramazlaşýan alamatlar, sosial mediany has köp ulanmagyňyzy üpjün edýär we şonuň üçin peselme dowam edýär.

Suratyň doly görnüşini görmek üçin üstüne basyň.
3
1
503
Bu makalanyň salgysyny paýlaş

Teswirler


blackheart

Agza

Ulanayyn diymesemem ulanyp bolanok şuwagda

1
Bu teswiriň salgysyny paýlaş