didar_jv

Agza

Gündizki we Gijeki uky

Gündiz bilen gije ukynyñ näme tapawudy bar?! Haýsy peýdaly we zyýanlysy name uçin zyýanly?! Näçe sagat ýatmak maslahat berilyär (ýaş kategoriýasyna görä) ?!
1
1
632
Bu soragyň salgysyny paýlaş

Teswirler


durdy

Agza

Gijäniň dowamynda az ses çykýar, şonuň üçin daşarky ümsümlik sizi ukyda saklaýar.

Günüň dowamynda oýaryp biljek zatlaryňyz bolup geçýär. FOMO ukymyzy bozup biler.

Gijeki nobatda işleýän we gündizine uklaýan adamlar uklamakda has köp kynçylyk çekýärler we köplenç ukusyz ýaly duýýarlar. Bu, kofeniň köp sarp edilmegine sebäp bolup, bu bolsa ukyny hasam bozup biler. Bu erbet aýlaw. Gijelerine uklamak, adamlaryň etmeli zady.

3-5 ýaş, 10-13 sagat

6-12 ýaş, 9-12 sagat

13-18 ýaş, 8-10 sagat

+18 ýaş, 7-9

2
Bu teswiriň salgysyny paýlaş