Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /data/tmtu/sites/jogapgozle.com/post.php:79) in /data/tmtu/sites/jogapgozle.com/includecss.php on line 3

Kotlin vs Flutter? Korporatiw kompaniýalar haýsyny isleýär?

Korporatiw kompaniýa hökmünde mabil programmany ösdürýän bolsaňyz, bilmeli köp zat bar. Ýakynda has meşhur bolan Flutter we Kotlini hem olaryň arasynda sanap bolar. Flutter bir framework, Kotlin bolsa Android programma dilidir. Bularyň ikisi hem “Android” üçin programma düzülende ulanmak üçin iki sany ajaýyp programma. Bu iki programma, mobil programmany ösdürmek üçin köp çözgüt hödürleýär. Elbetde, bularyň haýsysyny saýlajagyňyz nähili programmany ösdürjekdigiňiz bilen doly baglanyşykly. Ikisiniňem öz artykmaçlyklary bar. Mysal üçin: Bar bolan programmany täzelemek üçin Kotlin saýlamaly. Java bilen aňsat işleýänligi sebäpli, programmalary redaktirläniňizde size amatlylyk berýär. Beýleki tarapdan Flutter, işleýän wagty doldurmak aýratynlygy bilen artykmaçlygy üpjün edýär. Başgaça aýdylanda, döredijiler deslapky koduň üýtgemegine derrew gözegçilik edip bilerler.

Kotlin näme?

Kotlin, Java wirtual maşynda işleýän we JavaScript deslapky kody bilen düzülip bilinýän statiki görnüşli programmirleme dilidir. Başlangyç ösüş Russiýanyň Sankt-Peterburg şäherinde ýerleşýän JetBrains programmistleri tarapyndan amala aşyryldy. “Java Class Library” operasiýasy bilen utgaşykly bolsa-da, okalmagy gaty ýokary. Şeýle hem gysga we jikme-jik sintaksis berýär. Sosial media kompaniýalarynyň köpüsi, müşderilerine has gowy ulanyjy tejribesini berip, Java-dan Kotline geçýär. “Kotlin” -i ulanyp, programma düzmegiň köp artykmaçlygy bar. Bar bolan programmaňyz bar bolsa we Java bilen işlenip düzülen bolsa, ony Kotlin bilen aňsatlyk bilen utgaşdyryp bilersiňiz. Mundan başga-da, Java-da ýazylan sapaklar we kitaphanalar Kotlinde göni ulanmaga taýýar. Şeýlelik bilen, mobil programmany “Android” programma diline çalt geçirip bilersiňiz. Kotliniň sintaksisi gaty içgin we ýokary derejedir. Şonuň üçin kody okamak üçin pes derejeli işläp düzüjiler bilen işlemegi aňsatlaşdyrýar. Kotliniň ýönekeý sintaksisi programmany işläp düzmekde uly kömek edýär. Düzediş ukybyna eýe bolan Kotlin, içindäki kontrolleýjiniň kömegi bilen ähli ýalňyşlyklary awtomatiki tapýar. Şeýlelik bilen, ýüze çykyp biljek ýalňyşlyklaryň programmany işläp düzmek prosesine ýaramaz täsir etmezligini üpjün edýär. Programmanyň içinde bolup geçýän näsazlyklary gaty çalt habar berip biler.

Kotlin programmirleme dili agyr we çylşyrymly kod ýazmak üçin has amatlydyr. Umumy maksatly programmirleme dili hökmünde döredijilere beýleki web programmalary bilen kod maglumatlary paýlaşmaga mümkinçilik berýär. Ýagny, dürli ýerli gurşaw bilen täsirleşmäge mümkinçilik berýär. IOS, web, macOS, Android we JVM-de işledip bilýänligi üçin Kotlin Multiplatform hem diýilýär. Döredijiler tarapyndan halanýan Kotlin, Java-dan soň iň halanýan programma dilleriniň biridir. Ýygy-ýygydan ileri tutulmagynyň başga bir sebäbi ýalňyşlyklary aňsatlyk bilen çözýär. Kotlin bilen işlenip düzülen programmalarda syn edilýän iş wagty we heläkçilik wagty gaty pes. Kotlin programma mysallary jemi 105 müň töweregi. Başgaça aýdylanda, işläp düzüjileriň köpüsi bu programmirleme dilini ulanyp köp programmalary döretdiler.

Flutter näme?

Flutter, Google tarapyndan döredilen açyk çeşme UI ösüş toplumy. Android, iOS, Windows, Mac, Linux we Web üçin programmalary döretmek üçin ulanylýar. Flutter-iň ilkinji wersiýasy "Sky" diýlip atlandyrylýardy we Android operasiýa ulgamynda işleýärdi. Dart programmirleme dili bilen döredililendir. Flutter bilen işlenip düzülen mobil programmalar IOS-da we Android-de işleýär; şonuň üçin gaty meşhur. “Flutter” -iň gurluşlary programmany işläp düzmek prosesinde köp maksatly ulanylyp bilner. Dünýädäki köp kompaniýalar bu framework-y ulanýarlar. Flutter-iň hödürleýän artykmaçlyklaryny aşakdaky ýaly sanap bolar: Işläp düzüjiler işleýän wagtynda täzeden ýükläp bilerler. Başgaça aýdylanda, programmada programmany işläp düzenlerinde eden üýtgeşmelerini derrew görüp bilerler. Programmany hakyky wagtda ösdürmegiň aýratynlygy bolany üçin, içerki amaly ösüşi hödürleýär. Programmalary çalt ösdürmeli bolanyňyzda, Flutter infrastrukturany döretmekde gaty çalt işleýär. Şeýlelik bilen, wagt tygşytlamak bilen programma üçin infrastruktura döretmek mümkin. Gysga wagtyň içinde prototip ýazmak zerur bolanda Flutter-de işlemek has gowudyr. Flutteri gurmak gaty ýönekeý we aňsat. Orta derejeli ýörite enjamlarda-da ýokary öndürijiligi görkezýär. Başgaça aýdylanda, has netijeli bolmak üçin gowy kompýuter zerurlygy ýok. Ösüş üçin açyk we yzygiderli ösýän frameworkdygy sebäpli, onuň köp aýratynlygy bar.

Flutter programmalary ulanyjylar tarapyndan ýygy-ýygydan ýüklenilýän programmalar. IOS we Android operasiýa ulgamlary bilen utgaşykly bolany üçin bu programmalaryň tanalmagy gaty ýokary. Ygtybarly aýratynlyklary bilen tapawutlanýar. Elektron söwda, güýmenje, hyzmat we sosial media ýaly dürli amaly kategoriýalary öz içine alýar. Flutter heniz täze framework bolsa-da platforma hökmünde özboluşly aýratynlyklary hödürleýär. Döredijiler Flutter-iň ýeke-täk kody esasly görnüşini ulanyp, web programmalaryny gurup bilerler. Flutteriň kuwwaty we mümkinçilikleri günsaýyn artýandygy üçin bu framework bilen programma düzýänleriň sany hem köpelýär. Flutter amatly frameworkdyr, sebäbi ony köp platformalarda ulanyp bolýar we hatda professional däl enjamlarda hem gurmak mümkinçiligi bar. Flutteri orta enjama gurnap, programmalary döredip bolýar.

Kotlin bilen Flutteriň arasynda nähili tapawutlar bar?

Flutter we Kotlin kodlarynyň özlerine görä artykmaçlygy bar: şonuň üçin olaryň arasyndan saýlanyňyzda, özüne laýyk birini saýlamaly. Şübhesiz, ikisi hem programmany döretmek taýdan ajaýyp aýratynlyklary üpjün edýär. Aşakda Flutter bilen Kotliniň arasyndaky tapawutlaryň gysgaça beýany:

Deňeşdirme Kotlin Flutter
Ulanyjy tejribesi Has estetiki taýdan ýakymly programmalary
döretmek üçin ýerli kitaphanalary goldaýar.
Programma üpjünçiligini işläp düzmek toplumy hökmünde, köp wagt sarp etmän estetiki we peýdaly ulanyjy interfeýsini döretmäge mümkinçilik berýär.
Önümçilik Maksatly programmanyň zerurlyklaryny we hatarlaryny
çalt kesgitlemäge kömek edýär.
Arka fonda edilen islendik redaktirlemäni göni şol bir wagtyň özünde görmäge mümkinçilik berýär.
Test etmek mümkinçiligi “Android” programma bölüminiň synagynda netijeliligi hödürleýär. Hem gowy bir test goldawyny hemde doly dokumentasiýany öz içine alýar.
Utgaşyklyk Döredijiler beýleki programmalar bilen aragatnaşyk gurup we hususy kitaphanalary döredip bilerler. IOS we Android programma üpjünçiligini ösdürmegiň usullaryny hödürleýär.
Platforma goldawy Android, IOS, tvOS, Android Auto we ş.m. goldaýar Cross platformasynyň aýratynlygy sebäpli web, iş stoly we mobil programma üpjünçiligini ösdürmäge mümkinçilik berýär.
Programmirleme dili Kod ýazmak üçin JVM, JavaScript we ýerli programmirleme dillerini goldaýar. Dart programmirleme dilini ulanyp, iň ýokary utgaşyklygy üpjün edýär.
Öwrenmegiň aňsatlygy Täze başlanlar aňsat we çalt öwrenip bilerler. Dart dilini aňsatlyk bilen öwrenip bolýar.

Kärhana kompaniýalary köplenç Kotline gönükdirilen programmirleme dilini gowy görýärler. Şeýle-de bolsa, Flutter UI dizaýny, howpsuzlygy we artykmaçlyklary bilen tapawutlanýar. Şol bir wagtyň özünde, Flutter Google tarapyndan döredilişi ýaly meşhurlyga eýe bolýar. Öndürijilik nukdaýnazaryndan ikisi hem ýokary öndürijilik we işleýiş derejesini diýen ýaly üpjün edýär. Programma düzülende, programmanyň zerurlyklaryny we aýratynlyklaryny göz öňünde tutup, ikisiniň arasynda saýlap bolýar. Korporatiw kompaniýaňyz üçin mobil programma döretmekçi bolsaňyz, Kotliniň köp ýyllyk tejribesine bil baglap bilersiňiz. Mundan başga-da, Flutter-iň göwnejaý işlemegi we dürli platformalar üçin goldaw gözleýän zadyňyzy hödürläp biler. Şonuň üçin haýsysyny saýlasaňam, belli bir artykmaçlyklara eýe bolup bilersiň.Suratyň doly görnüşini görmek üçin üstüne basyň.
3
1
600
Bu makalanyň salgysyny paýlaş

Teswirler


MeylisB

Agza

Örän gowy maglumat

3
Bu teswiriň salgysyny paýlaş