Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /data/tmtu/sites/jogapgozle.com/post.php:84) in /data/tmtu/sites/jogapgozle.com/includecss.php on line 3

leonidas

Agza

Türkmenistanda film sayty ??

Gayrat ediň Horjun Tv bara diymäň sebabi Horjundaky kinolary skaçat edip bolanok skaçat etsemem kinodaky ses yzda galya.Özem gaty giç açylya maksimum 720p de azajyk doňup görüp bolya HD gaty doňya.İslendik kinolar hem yok.Kinolarynyň köpüsü köne isleglerimiz yerine getirelenok dizaynlary gaty biderek.Şonuň üçin  türkmenistanda täze film görülyan sayt döredilse has gowy bolar.Netflix ya-da beletfilm yaly dizaynlary gowy ve skaçat edilyan bolsa bet bolardy.Gozle kompaniyasy şular yaly saytlar mümkünçülükler döredip bilmezmi diňe gozle däl eysem başga kişiler üçin hem degişli 100 lerçe biderek habar sayty yada online market sayty yasajagyňyza şular yaly peydaly saytlar yasasaňyz halk üçin has peydaly bolar.Iň azyndan adamlar internetden peydalanar.Bir döredilen saytyn birnäçe yasamasyny yasajagyňyza yasalmadyk saytlary yasasaňyz nähili bolar? Naprimer kinogo kinopoisk ivi.ru şular yaly saytlar diyyan.Internet pes bolany sebäpli bu saytlardaky kinolary görüp bolanok.Diyjek bolyanym hemme kişiň gyzyklanabiljegi hoş wagt geçirebilejegi ve yokary tizlikde saytlar döredilmeli.Bulara iň uly nusga TmTub.

 

(Не говорите, что такие сайты не подходят для Туркменистана.Если вы хотите чего-то добиться в жизни, вы должны это сделать.Вреда никому не будет.Есть поговорка, которую я очень люблю: если ты хочешь добиться успеха в жизни, ты всегда будешь открыт для критики.)

1
2
310
Bu soragyň salgysyny paýlaş

Teswirler


Hakykatdanam HorjunTV önkisi ýaly gowy açanok.Öň filmiň aşagynda skorost 5-12 mbps aralykdady şuwagt bolsa 1-2 mbps aralygy.Näme üçin beyle boldy düşünemok? HorjunTV de The Walking Dead (Ходячие мертвецы) diyen serialy görjek bolyan yöne 480p de doňya.Öňem gowy açyp baranokdy yöne şuwagt hasam beter doňya.Gayrat ediň serweri ulaltyaňyzmy açyp yapyaňyzmy ISP düybünemi jaň etyaňiz name etseňiz ediň yöne düzeldiň sebabi öň internet bilen diňe horjundan peydalanyadym indi mundanam peydalanyp bolmajak bolsa nä bileyindä ???? pls düzeldiň!!!!

2
Bu teswiriň salgysyny paýlaş


Gözle kompaniýada geljekde bolup biler. Ýöne film saýtlaryndaky problema lisansiýa problemasy. Ony hem daşary ýurtdan girip bolmaz ýaly edip diňe türkmen ulanyjylar üçin saýty elýeter edilip bilner. Film saýt uly proýekt we ulanyjylar hem çenden aşa köp boljakdygy üçin ediljek saýt uly taýýarlykly we goragly bolmaly. Meselem köp saýtlar birnäçe müň adam birlikde girse götermän serwer ýada saýt öçýär. Iň gowy netije üçin elbetde wagt we tejribe gerek.

1
1
Bu teswiriň salgysyny paýlaş