Türkmenistanyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine 2022-nji ýylda okuwa girmäge isleg bildirýänleriň saglygy goraýyş barlaglary 2022-nji ýylyň 11-nji iýulyndan 13-nji awgusty aralygynda Aşgabat şäheriniň we welaýatlaryň şu aşakdaky saglyk öýlerinde geçiriler

AŞGABAT ŞÄHERI

Aşgabat şäher Talyplar saglyk öýi: Aş­ga­bat ş., Gö­rog­ly kö­çe­si­niň 82-nji ja­ýy, tel.: 36-87-50; 36-87-51.

Aşgabat şäher 1-nji saglyk öýi: Aş­gabat ş., Pa­ra­hat-1 ýa­şa­ýyş top­lu­my, 2-nji jaý, tel.: 45-08-99; 46-53-50.

Aşgabat şäher 15-nji saglyk öýi: Aş­ga­bat ş., An­ka­ra kö­çe­si­niň 121-nji ja­ýy, tel.: 47-84-80; 47-84-88

AHAL WELAÝATY

Aşgabat şäher 9-njy saglyk öýi: Aş­gabat ş., 1934-nji (Ba­ma­ko) kö­çe­si­niň 34-nji ja­ýy, tel.: 26-03-11, 26-03-80.

Gökdepe etrap köpugurly hassahana: Gök­de­pe ş., Mag­tym­gu­ly şa­ýo­lu­nyň 55-nji ja­ýy, tel.: (800132) 4-70-01, 4-70-02.

Kaka etrap hassahanasy: Ka­ka ş., Ýüzba­şy kö­çe­si­niň 59-njy ja­ýy, tel.: (800133) 45-4-11, 32-5-10.

Tejen şäher hassahanasy: Te­jen ş., D.Gulmy­ra­dow kö­çe­si­niň 1-nji ja­ýy; tel.: (800135) 4-23-23, 4-20-25.

Tejen şäher hassahanasynyň keseli anyklaýyş we maslahat beriş bölümi: Tejen ş., Mag­tym­gu­ly kö­çe­si­niň 67-nji ja­ýy, tel.: (800135) 4-41-14.

BALKAN WELAÝATY

Balkanabat şäheriniň 1-nji saglyk öýi: Bal­ka­na­bat ş., 189-njy ýa­şa­ýyş jaý­lar top­lumy, has­sa­ha­na­lar şä­her­çe­si, tel.: (800222) 5-97-02, 5-97-03, 5-97-05, 5-81-60.

Balkanabat şäheriniň 2-nji saglyk öýi: Bal­ka­na­bat ş., 137-nji ýa­şa­ýyş jaý­lar top­lu­my, tel.: (800222) 6-01-91, 6-03-70, 6-03-77, 6-03-78.

Türkmenbaşy şäher saglyk öýi: Türkmen­ba­şy ş., Wa­tan kö­çe­si­niň 25-nji ja­ýy, tel.: (800243) 2-60-09, 2-21-36, 2-48-11.

Hazar şäher hassahanasy: Ha­zar ş., 33-nji ýa­şa­ýyş top­lu­my, tel.: (800240) 2-40-30, 2-43-00.

Gumdag şäher hassahanasy: Gum­dag ş., A.Meň­li­ýew kö­çe­si­niň 25-nji ja­ýy, tel.: (800241) 4-11-43, 4-11-91.

Türkmenbaşy etrap hassahanasy: Türkmen­ba­şy ş., Mag­tym­gu­ly kö­çe­si­niň 2a ja­ýy, tel.: (800243) 7-92-45, 7-91-45, 7-92-93, 7-95-08.

Serdar etrap hassahanasy: Ser­dar ş., Ö.Gy­lyç­mäm­me­dow kö­çe­si­niň 2-nji ja­ýy, tel.: (800246) 7-21-79, 7-21-58, 7-80-08, 7-20-98.

Bereket etrap hassahanasy: Be­re­ket ş., Ga­ra­gum kö­çe­si­niň 23-nji ja­ýy, tel.: (800247) 3-30-47, 3-30-22, 3-30-48, 3-30-49.

Magtymguly etrap hassahanasy: Magtym­gu­ly ş., Dur­dy­han Ýa­nyk kö­çe­si­niň 2-nji jaýy, tel.: (800248) 4-04-17, 4-04-26, 4-06-59.

Etrek etrap hassahanasy: Et­rek ş., Gara­gum kö­çe­si­niň 13-nji ja­ýy, tel.: (800242) 4-01-39, 4-01-84.

Esenguly etrap hassahanasy: Esen­gu­ly ş., 4-nji kö­çe­si­niň 1-nji ki­çi et­rap­ça­sy­nyň 248-nji ja­ýy, tel.: (800245) 3-00-75, 3-06-00, 3-01-20, 3-01-24, 3-01-18.

DAŞOGUZ WELAÝATY

Daşoguz şäher 1-nji saglyk öýi: Daşo­guz ş., Şam­çy­rag kö­çe­si­niň 26-njy ja­ýy, tel.: (800322) 2-48-25, 2-56-83.

Daşoguz şäher 2-nji saglyk öýi: Da­şoguz ş., Gur­ban­sol­tan eje kö­çe­si­niň 24-nji ja­ýy, tel.: (800322) 6-01-61, 6-07-56.

Daşoguz şäher 3-nji saglyk öýi: Da­şo­guz ş., Mer­kez-3 ýa­şa­ýyş top­lu­my­nyň 15-nji ja­ýy, tel.: (800322) 7-03-20, 9-28-10.

Köneürgenç etrap hassahanasynyň keseli anyklaýyş bölümi: Kö­ne­ür­genç ş., G.Ataba­ýew kö­çe­si­niň 47-nji ja­ýy, tel.: (800347) 31-6-02, 32-3-37, 31-9-63.

Gurbansoltan eje adyndaky etrap hassahanasynyň keseli anyklaýyş bölümi: Gur­ban­sol­tan eje adyn­da­ky ş., An­da­lyp kö­çesi­niň 21-nji ja­ýy, tel.:(800343) 3-15-81, 3-0350, 3-15-71.

LEBAP WELAÝATY

Türkmenabat şäheriniň 1-nji saglyk öýi: Türk­me­na­bat ş., Zyn­ha­ry kö­çe­siniň 31-nji jaýy, tel.: (800422) 7-12-35, 7-16-71, 7-06-76.

Türkmenabat şäheriniň 2-nji saglyk öýi: Türk­me­na­bat ş., 3-nji kwar­ta­l, tel.: (800422) 2-33-06, 2-52-83, 2-59-02.

Türkmenabat şäheriniň 3-nji saglyk öýi: Türk­me­na­bat ş., Le­bap şos­se 3/1 jaý, tel.: (800422) 9-25-74, 2-10-96, 9-28-90, 2-04-93, 9-01-59.

Türkmenabat şäheriniň 4-nji saglyk öýi: Türk­me­na­bat ş., Mu­kad­des Ruh­na­ma kö­çe­si, tel.: (800422) 6-82-23, 6-99-83, 6-90-56.

Türkmenabat şäheriniň 5-nji saglyk öýi: Türk­me­na­bat ş., Mag­tym­gu­ly kö­çe­si­niň 113a ja­ýy, tel.: (800422) 3-50-59, 3-77-60, 3-82-52, 3-63-73, 3-78-77, 3-50-70.

Kerki etrap hassahanasy: Ker­ki ş., S.Nyýa­zow kö­çe­si­niň 137-nji ja­ýy, tel.: (800444) 2-03-22, 2-00-03, 2-50-65, 2-55-90.

Dänew etrap hassahanasy: Dä­new ş., S.Nyýa­zow kö­çe­si­niň 71-nji ja­ýy, tel.: (800422) 2-03-46, 2-04-59, 2-06-03, 2-06-29, 2-25-03.

MARY WELAÝATY

Mary şäher 1-nji saglyk öýi: Ma­ry ş., Oguz­han kö­çe­siniň 29-njy ja­ýy, tel.: (800522) 5-03-74, 5-17-42.

Mary şäher 3-nji saglyk öýi: Ma­ry ş., Bita­rap­lyk kö­çe­si­niň 32-nji ja­ýy, tel.:(800522) 5-26-81, 5-28-58.

Ýolöten etrap hassahanasy: Ýo­lö­ten ş., At­ça­par kö­çe­si­niň 62-nji ja­ýy, tel.: (800560) 6-55-23, 6-50-67.

Sakarçäge etrap hassahanasy: Sa­karçä­ge ş., G.Baý­na­za­row adyndaky kö­çesiniň 3-nji jaýy, tel.: (800522) 6-01-75, (800566) 5-30-42.

Tagtabazar etrap hassahanasy: Tag­taba­zar ş., Luk­man – He­kim köçesiniň 10-njy jaýy, tel.: (800568) 5-23-58, 5-11-07.

Mary etrap hassahanasy: Ma­ry ş., Nu­ry Hal­mäm­me­dow kö­çe­siniň 4-nji ja­ýy, tel.: (800522) 5-44-92.

Wekilbazar etrap hassahanasy: Wekil­ba­zar ş., Dost­luk kö­çe­siniň 8-nji jaýy, tel.: (800558) 6-60-21, 6-60-92.

Murgap etrap hassahanasy: Mur­gap şä­heri, Pa­ra­hat kö­çe­si, 33-nji jaý. tel.: (800522) 6-0564, 800565-4-19-36.

Türkmengala etrap hassahanasy: Türkmen­ga­la şä­he­ri, Bi­ta­rap­lyk kö­çe­si, 28-nji jaýy tel.: (800569) 3-18-27, 3-12-94.

Garagum etrap hassahanasy: Ga­ra­gum et­rap, Ýag­ty­ýol şä­her­çe­si, Ata­ba­ýew kö­çe­si, 3-nji jaý. tel.: (800557) 4-03-01, 4-03-03.

Çeşme: salamnews